Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o warunki i wymagania zamieszczone w Istotnych Warunków Zamówienia mające na celu wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usług sprzątania i utrzymania całorocznej czystości pomieszczeń biurowo-konferencyjnych i konserwacji powierzchni drewnianych znajdujących się w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. i budynku pn. „Fabryka Kreatywności” zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług sprzątania i utrzymania całorocznej czystości pomieszczeń biurowo-konferencyjnych oraz konserwacji powierzchni drewnianych znajdujących się w budynku Biura Zarządu ŁSSE S.A. i budynku pn.” Fabryka Kreatywności” zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, szczegółowy opis znajduje się w IWZ.

 

Planowane terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia :
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 01.05.2021 r.

 

Kryteria wyboru oferty w zł:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym przetargu cenę, koncepcję realizacji usług i kontrolę jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Przetarg wygra Oferent, który uzyska największą ilość punktów przyznanych według zasad i wzorów opisanych w IWZ.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (sekretariat) najpóźniej do dnia 11.03.2021 r. do godz.10.00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.03.2021 r o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
  3. Miejscem postępowania jest biuro Zamawiającego: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, Piętro 1 nr pok. 1.17. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.
  4. Uczestnik przetargu, którego oferta została wybrana, zostanie zawiadomiony pisemnie/drogą mailową w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu oraz o miejscu i terminie zawarcia umowy na świadczenie usług objętych zamówieniem.

UWAGA! Istotne Warunki Zamówienia, zawierają m.in. pozostałe warunki przystąpienia do przetargu oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczone są na stronie internetowej www.sse.lodz.pl w dziale PRZETARGI, ogłoszenie w gazecie Dziennik Łódzki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie ŁSSE S.A.. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia i warunkach przetargu udziela Departament Inwestycji i Kontroli ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22G, tel. 42 275 50 71 lub 609 474 070.

 

Terminy zakończenia postępowania:
Termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 18.03.2021 r.

 

W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego.
Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko przy udziale tłumacza.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawartych tam warunków przetargu poprzez poinformowanie w sposób określony dla publikacji ogłoszenia i IWZ.
Zamawiający ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w Istotnych Warunków Zamówienia lub zamknąć przetarg na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.

 

W związku z dużą ilością nadesłanych ofert oraz obszernym materiałem z jakim Komisja musi się zapoznać w celu dokonania prawidłowej oceny ofert i wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usług sprzątania i utrzymania całorocznej czystości pomieszczeń biurowo-konferencyjnych zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 w Łodzi zmianie ulega termin zakończenia postępowania i wyłonienia Wykonawcy tj. nowy termin: 26.03.2021 r.