Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

Zamawiający:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G

Departament Partnerstwa i Komunikacji: +48 42 275 50 88

Adres do korespondencji:

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
90-349 Łódź

Ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o przepisy art. 701– 705 Kodeksu Cywilnego oraz warunki i wymagania zamieszczone w Specyfikacji Warunków Zamówienia na:

„Zakup samochodu osobowego marki SKODA SUPERB  fabrycznie nowego i dostawa do siedziby Zamawiającego  wraz z gwarancją i ubezpieczeniem OC, AC, NW co najmniej na okres roczny.”

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego marki SKODA SUPERB, szczegółowy opis w SWZ

Planowane terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia:

  1. Dostawa samochodu do dnia 21.03.2018
  2. Rozpoczęcie korzystania od dnia 21.03.2018

Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

 

Wniosek o udostępnienie wersji elektronicznej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) należy skierować na adres e-mail: sebastian.tylman@sse.lodz.pl podając w tytule temat postępowania:

„Zakup samochodu osobowego marki SKODA SUPERB”

Elektroniczna wersja SWZ udostępniana jest nieodpłatnie, po wcześniejszym wysłaniu zapotrzebowania na SWZ.

Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail winna zostać opatrzona informacją dotycząca nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w SWZ.

Stanowiska negocjacyjne należy składać osobiście lub przesłać pocztą za potwierdzeniem odbioru na adres:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G 90-349 Łódź, Sekretariat Piętro 2., w terminie do dnia 23.02.2018 do godz.16.00
Miejscem postępowania jest biuro Zamawiającego: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, Piętro 1 nr pok. 1.04. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.

Terminy postępowania:
–  planowany termin negocjacji 28.02.2018
–  specyfikacja warunków zamówienia po negocjacjach będzie udostępniona od dnia 02.03.2018
– termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 08.03.2018.

W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego.

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko przy udziale tłumacza. Zamawiający może udostępnić wybrane dokumenty w języku angielskim. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy  wersjami językowymi dokumentów, wiążąca jest zawsze wersja w języku polskim

Okres związania ofertą wynosi 60 dni.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający dopuszcza składanie wariantowego stanowiska negocjacyjnego, w tym wpływającego na zmianę technologii korzystania z samochodu, pod warunkiem pewności osiągnięcia wymaganych parametrów.

Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz Specyfikacji warunków zamówienia, w tym zawartych tam warunkach przetargu poprzez poinformowanie w sposób określony dla publikacji ogłoszenia i SWZ.

Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w Specyfikacji warunków zamówienia lub zamknąć przetarg na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyn.