Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w oparciu o warunki i wymagania zamieszczone w Istotnych Warunkach Zamówienia mające na celu wyłonienie Wykonawcy na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej „Regio Strefa” z udziałem campera przemieszczającego się po województwie łódzkim w ramach projektu pn. Strefa RozwoYou realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Zamawiający: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G. 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej „Regio Strefa” z udziałem campera przemieszczającego się po województwie łódzkim w ramach projektu pn. Strefa RozwoYou realizowanego przez Łódzka Specjalną Strefę Ekonomiczną, szczegółowy opis w IWZ.

Planowane terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia:

  1. Realizacja kampanii od dnia zawarcia umowy;
  2. Rozpoczęcie realizacji kampanii: najpóźniej 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.

Kryteria wyboru oferty:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym przetargu cenę, doświadczenie w realizowaniu kampanii typu roadshow, termin gotowości campera. Przetarg wygra Oferent, który uzyska największą liczbę punktów przyznanych według zasad i wzorów opisanych w IWZ.

  1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w formie papierowej, w sekretariacie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90- 349 Łódź.
  2. Koperta powinna posiadać oznaczenie: „Oferta dotycząca realizacji kampanii promocyjno-informacyjnej „Regio Strefa” z użyciem campera w ramach projektu pn. Strefa RozwoYou”.
  3. Elektroniczna wersja IWZ udostępniana jest nieodpłatnie, na stronie www.sse.lodz.pl/tenders_status/ogloszone/.
  4. Każda wiadomość kierowana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail (natalia.poplonikowska@sse.lodz.pl) winna zostać opatrzona informacją dotyczącą nadawcy tj. nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz stanowiskiem osoby wysyłającej wiadomość, telefonicznym numerem kontaktowym.
  5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w IWZ.
  6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2018 r. o godz. 15.30 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Terminy zakończenia postępowania:

  • Termin składania ofert kończy się w dniu 20 kwietnia 2018 o godzinie 15.30;
  • Termin zakończenia postępowania, czyli wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi do dnia 27 kwietnia 2018.

W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia postępowania może zostać zmieniony przez Zamawiającego.

Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko przy udziale tłumacza przysięgłego.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawartych tam warunków przetargu poprzez poinformowanie w sposób określony dla publikacji ogłoszenia i IWZ.
Zamawiajmy ma prawo odwołać warunki przetargu zawarte w IWZ lub zamknąć przetarg na każdym jego etapie bez wyboru oferty i bez podawania przyczyn.