Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych polegających przebudowie wnętrz i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 62 – Dom Szwajcara, zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, działka o nr ewid. 80/32 obr. W-25 robót budowlanych polegających przebudowie wnętrz i zmianie sposobu użytkowania budynku nr 62 – Dom Szwajcara, zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, działka o nr ewid. 80/33 obr. W-25

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 2

Liczba odrzuconych ofert: 0

 

Decyzją Zarządu, do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski z siedzibą przy ul. Przestrzennej 82 w Łodzi (93-424 Łódź) za cenę ogółem netto 1.340.893,55 PLN (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 55/100) i udzielonym okresem gwarancji na wykonanie robót budowlanych wynoszącym 60 miesięcy.