Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa przebudowanego i rozbudowanego zespołu budynków pofabrycznych będących własnością ŁSSE S.A. zlokalizowanych na części działki o nr ewid. 80/39 obręb W-25 miasta Łodzi, zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24, działka o nr ewid. 80/33 obr. W-25″

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 3
Liczba odrzuconych ofert: 0

Decyzją Zarządu, do realizacji wybrano ofertę złożoną przez:
MCKB Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jaracza 64 w Łodzi (93-424 Łódź)
za cenę ogółem netto 17.483.225,11 PLN (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 11/100) i udzielonym okresem gwarancji na wykonanie robót budowlanych wynoszącym 10 lat.