Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, tel. 42 676 27 53, fax: 42 676 27 55, www.sse.lodz.pl, e–mail: info@sse.lodz.pl,
informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie:

Wykonawcy usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej SN 15kV z terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 przeznaczonego na zagospodarowanie strefowe w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN- 15kV z tego terenu”.
Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.
Liczba złożonych ofert w postępowaniu: 6
Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, działającą przez Zakład Łódzki
90-002 Łódź, ul. Tuwima 28, za cenę netto 135 042,68 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 72 miesiące.

 

Łódź, dnia 12.04.2013 r.

 

logo