Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie:

Wykonawcy budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 225 mm w ul. Długiej w Rosanowie na terenie gminy Zgierz, od ujęcia wody do skrzyżowania ul. Ciosnowskiej z ul. Łanową wraz z przebudową istniejącego na tym skrzyżowaniu odcinka sieci wodociągowej, dla zasilenia w wodę terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lućmierzu.

Liczba złożonych ofert ostatecznych w postępowaniu: 1

Liczba odrzuconych ofert: 0

ŁSSE S.A. informuje, że decyzją Zarządu do realizacji wybrano ofertę Konsorcjum Firm:

1)Zakładu Instalacyjno-Budowlanego „ZINSBUD” Stanisław Zimoch z siedzibą w Pabianicach przy ul. Gruntowej 22,

2)KRAL spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Skłodowskiej-Curie 12/14,

za cenę netto 334.645,00 PLN i udzielonym okresem gwarancji na wykonane roboty budowlane wynoszącym 60 miesięcy.

Łódź, dnia  17.11.2014 r.