Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (42) 676 27 53, 676 27 54  fax (42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert

w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

-uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Brójce oraz

-nabędzie niezabudowaną nieruchomość, składającą się z działek gruntu o nr 429/41

i 430/24 położoną w miejscowości Bukowiec, Gmina Brójce o łącznej powierzchni 0,5192 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych dla Łodzi Śródmieścia, prowadzi Księgi Wieczyste KW Nr LD1M/00069730/1 i LD1M/00109838/1, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Brójce i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działki gruntu o nr 429/41

i 430/24, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są na terenie oznaczonym symbolem 5P/U – przeznaczenie podstawowe – zabudowa produkcyjna, składy, magazyny i/lub zabudowa usługowa o charakterze komercyjnym wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – parkingi, drogi dojazdowe publiczne i wewnętrzne, stacje transformatorowe.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 335.300,00 PLN + obowiązujący podatek VAT w wysokości 22%.

Wadium wynosi: 35.000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, to jest: 3.360,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 5.000 zł + 22% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 60, 275 50 64.

2)wniesienie nie później niż do dnia 25 czerwca 2010 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Brójce w Banku Spółdzielczym w Andrespolu nr 64 8781 0006 0060 0141 2000 0040.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A do dnia 25 czerwca 2010 roku do godz. 16.00.

Ich otwarcie nastąpi w dniu 29 czerwca 2010 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.