Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

•uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz, Kompleks Nr 2 oraz

•nabędzie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działki gruntu o nr 3876/5, 3862/3, 3863/3, 3864/3, 3716/8, 3716/9, 3716/10, 3716/11, 3875/3, 3746/3, 3847/3 oraz 3848/3 położone w Łowiczu w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Uchanka o łącznej powierzchni 1,2297 ha, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste o numerach: KW  28485 oraz 30264, na której prowadzona będzie działalność objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasta Łowicz i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 607.200,00 PLN (w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości 22 %)

Wadium wynosi: 50.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN +22% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 10 września 2010 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasta Łowicz: Kredyt Bank S.A. o/Skierniewice 81 1500 1689 1216 8005 0182 0000.

 „Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001.

Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 10 września 2010 roku do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września 2010 roku o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.