Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert

na przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

-uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów oraz

-nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 637 położoną we wsi Rojów, gmina Ostrzeszów o powierzchni 1,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie–IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW KZ1O/00036826/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rojów w rejonie ulicy Hetmańskiej i w Ostrzeszowie w rejonie ulicy Kościuszki, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Ostrzeszów Nr XVII/117/2008 z 24.04.2008 r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 106, poz. 1979 z 30.06.2008 r.), nieruchomość wchodzi w skład jednostki bilansowej o symbolu – 3P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości łącznie z podatkiem VAT w wysokości 22% wynosi: 585.600,00 PLN .

Wadium wynosi: 58.500,00 PLN .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 22% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.

2) wniesienie nie później niż do dnia 19 marca 2010 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów w Banku Zachodnim WBK S.A. I Oddział Ostrzeszów na numer rachunku 93 1090 1173 0000 0000 1700 6081.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A do dnia 19 marca 2010 roku do godz. 16.00.

Ich otwarcie nastąpi w dniu 24 marca 2010 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 11.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.