INFORMACJA

o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie
na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

W dniu 23 czerwca 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku w obrębie ewidencyjnym 36, przy ul. Stolarzy (powiat radomszczański, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 5/114 o powierzchni 0,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma NOVESTO Jarosław Nowak i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR i INWESTYCJA:

NOVESTO Jarosław Nowak i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą w Radomsku jest nowo utworzoną spółką celową, powołaną do realizacji inwestycji w Podstrefie Radomsko ŁSSE. Przedmiotem projektu jest budowa nowego zakładu produkcji wyrobów z drewna wykorzystywanych w przemyśle meblarskim oraz budowlanym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.157.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy co najmniej 15 pracowników, z czego
co najmniej 5 pracowników po dniu uzyskania zezwolenia, w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku
i utrzymać zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 15 pracowników do dnia 31 grudnia 2023 roku.