Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

-uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Radomsko oraz

-nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka gruntu o nr 5/98, położoną w Radomsku przy ul. Aristide Merloniego, obręb geodezyjny nr 36 o powierzchni 0,9939 ha, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta Radomsko.

Zgodnie z fragmentem planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska, obejmującego teren przemysłowy w rejonie trasy A-1 zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr III/30/2002 z 03.12.2002 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 4/2003 z 10.01.2003 r.), nieruchomość znajduje się na terenach przemysłowo-składowych i usług.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 1.987.800,00 PLN + podatek VAT w wysokości 22%

Wadium wynosi: 100.000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj.: 19.878,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 22% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.

2) wniesienie nie później niż do dnia 17 września 2010 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Radomsko w Banku Spółdzielczym w Radomsku na numer rachunku 98 8980 0009 2001 0037 5283 0014.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Radomsko.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 17 września 2010 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 21 września 2010 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”

i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów

i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.