Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

Jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: 

• uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Wola Krzysztoporska oraz

• nabędzie własność nieruchomości, położonej na terenie miejscowości Wola Krzysztoporska, powiat piotrkowski, oznaczonej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 480/117 o powierzchni 3,7902 ha, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00059710/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Wola Krzysztoporska i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 825.391,00 PLN (w tym 22% VAT)

Wadium wynosi: 82.540,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi: 8.254,00 PLN 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 PLN +22% VAT) oraz wniesienie nie później niż do dnia 16 listopada 2010 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska: Bank Spółdzielczy Oddział Wola Krzysztoporska 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012. 

 „Specyfikację istotnych warunków przetargu” można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie: 42 275 50 60, 42 275 50 64.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 16 listopada 2010 roku do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 listopada 2010 roku o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r., nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.