Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzka specjalna Strefą Ekonomiczną, ogłasza postępowanie konkurencyjne na świadczenie usługi ochrony hali produkcyjno-magazynowej ŁSSE w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27 (dz. nr ewid. 241/9, obr. W-8) połączonej z usługą sprzątania pomieszczeń socjalnych i usługą utrzymania w należytym porządku terenu zewnętrznego uwzględniającą pielęgnację zieleni i odśnieżanie, w tym drogi dojazdowej zlokalizowanej na dz. nr. ewid. 238 i 219, obr. W-8 m. Łodzi.

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Na zamówienie składają się trzy zadania obejmujące:

 • budynek wraz z terenem zewnętrznym i infrastrukturą techniczną hali produkcyjno-magazynowej ŁSSE zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Stokowskiej 27, na terenie działki o nr ewid. 241/9, w obr. W-8 (zwanej dalej „Halą”),
 • drogę wewnętrzną dojazdową zlokalizowana na działkach o nr ewid. 238 i 219, w obr. W-8, składające się na:
 1. zadanie „A” polegające na sprawowaniu całodobowej, kompleksowej ochrony Hali z częścią biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz terenem zewnętrznym (zgodnie z granicami działki ewidencyjnej);
 2. zadanie „B” polegające na utrzymaniu w należytym porządku i czystości pomieszczeń socjalnych tj. portierni, biura ŁSSE i toalety przeznaczonej na potrzeby pracowników ŁSSE oraz kierowców
  transportujących towar na rzecz najemców;
 3. zadanie „C” polegające na utrzymywaniu w należytym porządku:
  • a) terenu zewnętrznego Hali,
  • b) pasa drogowego drogi wewnętrznej wraz ze zjazdem z ul. Stokowskiej (działki o nr ewid. 219, 238, obr.W-8),

uwzględniające pielęgnację zieleni i odśnieżanie;

Planowane terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia:
Realizacja przedmiotu zamówienia: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r

Kryteria wyboru oferty w zł:
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu konkurencyjnym cenę oraz jakość usług, mierzoną na podstawie załączonych referencji.
Postępowanie konkurencyjne wygra Oferent, który uzyska największą ilość punktów przyznanych według zasad i wzorów opisanych w Zapytaniu ofertowym.

Zasady złożenia oferty i terminy:

 1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A (sekretariat) najpóźniej do dnia 17.03.2023 r. do godz.12.00
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
 3. Miejscem postępowania jest biuro Zamawiającego: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, 90-349 Łódź, piętro 1 nr pok. 1.17. Zamawiający może prowadzić czynności związane z postępowaniem w innych miejscach.
 4. Oferent, którego oferta została wybrana, zostanie zawiadomiony pisemnie/mailowo o miejscu, terminie i trybie zawarcia umowy, w ciągu 5 dni od dnia podpisania przez Komisję Uczestnik postępowania, którego oferta została wybrana, zostanie zawiadomiony pisemnie/drogą mailową w ciągu 5 dni od dnia podpisania przez Komisję protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowy postepowaniu.

 

UWAGA! Istotne Warunki Zamówienia, zawierają m.in. pozostałe warunki przystąpienia do niniejszego postępowania konkurencyjnego oraz opis tego postępowania, zamieszczone zostały na stronie internetowej www.sse.lodz.pl oraz na stronie ŁSSE S.A. w BIP. Szczegółowych informacji o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania udziela Departament Inwestycji i Kontroli ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 22G, tel. 42 275 50 63 lub 721 550 016.

 

Termin zakończenia postępowania:
Termin zakończenia postępowania nastąpi z dniem zawarcia umowy z Oferentem, któremu udzielono zamówienia.
Zamawiający podpisze umowę z tym Oferentem, który przedłożył ważną i najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny ofert oraz postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym DIK.450.9.2023.MO.
Językiem obowiązującym dla postępowania, wszystkich dokumentów i korespondencji prowadzonej w przedmiotowym postępowaniu jest język polski. Wszelkiego rodzaju tłumaczenia dokumentów oraz pozostałej korespondencji Wykonawca wykonuje na własny koszt i ryzyko przy udziale tłumacza.
Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający ma prawo zmiany ogłoszenia oraz Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawartych tam warunków postępowania poprzez poinformowanie w sposób określony dla publikacji ogłoszenia i IWZ.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od postępowania konkurencyjnego na każdym etapie/ bez wyboru oferty bez podawania przyczyny.