Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie wykonanie i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD do wnętrz budynku „G“ położonego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przy ulicy Tymienieckiego 22g w Łodzi.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia Oferty postępowania rozumianej jako kompletu dokumentów formalno – prawnych potwierdzających spełnienie przez Oferenta w warunków udziału w tym postępowaniu zostaną udostępnione Oferentom do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.sse.lodz.pl/przetargi/ od dnia 13.02.2023r.

Oferty do postępowania należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (sekretariat) przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź do dnia 09.03.2023 r. do godz. 13:00. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich nie decyduje data nadania (data stempla).

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane będą przez Zamawiającego wyłącznie e-mailowo.

Adres e-mailowy do korespondencji z Zamawiającym podany został w zapytaniu ofertowym.