Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

„Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi, pomiędzy projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu rozbudowy budynku biura Zarządu ŁSSE, a ulicą Fabryczną“,

które będzie realizowane na terenie Kompleksu nr 3 w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G wraz z:
− rozbiórką istniejącego ogrodzenia i jego odbudową wzdłuż ulicy Fabrycznej;
− budową ciągu pieszo – jezdnego zlokalizowanego na osi wieży pofabrycznej;
− budową utwardzeń pieszych, muru oporowego przy zachodniej elewacji budynku istniejącego, małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej;
wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych do użytkowania zgód.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia Oferty postępowania rozumianej jako kompletu dokumentów formalno – prawnych potwierdzających spełnienie przez Oferenta warunków udziału w tym postępowaniu zostaną udostępnione Oferentom do samodzielnego pobrania na stronie internetowej Zamawiającego www.sse.lodz.pl/przetargi/ od dnia 02.08.2022 r.

Oferty do postępowania należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (sekretariat) przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź do dnia 19.08.2022 r. do godz. 13:00. W przypadku korzystania z usług pocztowych lub kurierskich nie decyduje data nadania (data stempla).

Szczegółowe informacje na temat postępowania udzielane będą przez Zamawiającego wyłącznie e-mailowo.

Adres e-mailowy do korespondencji z Zamawiającym podany został w zapytaniu ofertowym.