Przedmiotem zamówienia jest świadczenie obsługi prawnej na rzecz Zamawiającego w zakresie zadań wynikających z przygotowania, wdrożenia i realizacji przez Zamawiającego Projektu pn.: „Strefa RozwoYou 2” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020.

Kryteria oceny ofert:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów biorąc pod uwagę następujące kryteria:

  • kryterium cena – 70% (70 pkt) – (Cm/Cb)x70
  • kryterium doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE – 30% (30 pkt):
    • 30 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczył stałą obsługę prawną na rzecz dwóch lub większej liczby projektów finansowanych ze środków UE,
    • 15 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, świadczył stałą obsługę prawną na rzecz jednego projektu finansowanego ze środków UE,
    • 0 pkt – Wykonawca w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, nie świadczył stałej obsługi prawnej na rzecz projektów finansowanych  ze środków UE.

Punktacja w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostanie obliczona na podstawie wzoru: Pkt = (Cm/Cb)x70 + Kue

Pkt – otrzymana ilość punktów zamówienia Cm – cena oferty minimalnej netto Cb – cena oferty badanej netto Kue – kryterium doświadczenia w obsłudze projektów finansowanych ze środków UE.

  • Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferent wynosi – 100 pkt.
  • Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów łącznych spośród ofert nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego  w treści niniejszego zapytania ofertowego. Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostały udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G do dnia 23.07.2019 r. do godz. 14ºº. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem:

„Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź. Oferta na świadczenie obsługi prawnej na rzecz ŁSSE S.A. w ramach projektu Strefa RozwoYou 2.0. Nie otwierać przed dniem 23.07. 2019 r. , godz. 14.00”.