Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 15 oraz
nabędzie nieruchomości położone w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 175 i ul. Sienkiewicza bez numeru, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako zabudowana działka nr 84/1 i niezabudowana działka nr 76/11, w obrębie S-09, o łącznej powierzchni 0,7793 ha, uregulowane w księgach wieczystych nr odpowiednio: LD1M/00089746/2 i LD1M/00114041/5, na których będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność gminy Miasta Łódź.
Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 4.000.000,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży
Wadium wynosi: 400.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.
2) wniesienie nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Łodzi w Oddziale GETIN Noble Bank S.A. w Łodzi nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od gminy Miasta Łódź.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 15 grudnia 2011 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 20 grudnia 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą od ceny wywoławczej oferowanej nieruchomości.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – dział „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.