Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Zduńska Wola Kompleks 1 oraz
nabędzie nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr 25/4, położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Zduńska Wola w Zduńskiej Woli przy ul. Lipowej nr 29-35, obręb 9 o powierzchni 2,5910 ha, zabudowaną budynkami o charakterze produkcyjnym, magazynowym i biurowo – socjalnym w stanie zdewastowanym, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr SR1Z/00012136/8, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem oraz jednocześnie
nabędzie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działka gruntu o nr 24/4, położoną w Zduńskiej Woli przy ul. Moniuszki nr 12-20, obręb 9, o powierzchni 0,3176 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr SR1Z/00012136/8. Nieruchomość nie jest objęta Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną.
Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż ww. nieruchomości. Organizator zastrzega dopuszczenie do przetargu wyłącznie ofert na obie wskazane wyżej działki łącznie.
Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność miasta Zduńska Wola i są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oferowane działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funkcją administracyjno – biurową.
Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu 25/4 wynosi: 1.340.000,00 PLN. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.
Wadium wynosi: 134.000,00 PLN
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 13.400,00 PLN.
Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu 24/4 wynosi: 209.000,00 PLN – w tym podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi: 21.000,00 PLN
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 2.100,00 PLN.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 64.
2) wniesienie nie później niż do dnia 15 grudnia 2011 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonych wysokościach na konto Miasta Zduńska Wola w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr 09 9263 0000 0544 0094 2005 0001.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Miasta Zduńska Wola lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 15 grudnia 2011 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 21 grudnia 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.