Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny pisemny nieograniczony mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

 

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona oraz
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 637/1 położoną w Przykonie, Gmina Przykona o powierzchni 0,5008 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr: KW KN1T/00041929/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Przykona i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z poźn. zm.) minął 22 lutego 2012 r.

Nabywca zobowiąże się do obciążenia przedmiotowej nieruchomości bezterminową, nieodpłatna służebnością przesyłu dotyczącą istniejącej sieci wodociągowej oraz dla sieci kanalizacyjnej, którą Gmina zamierza wybudować zgodnie z dyspozycją art. 3051 Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona, nieruchomość stanowi teren oznaczony symbolem – TAG – jako tereny podstawowe ustala się tereny zabudowy związane z działalnością gospodarczą i usług o charakterze nieuciążliwym bądź o uciążliwości zamykającej się w granicach własnej lokalizacji. Jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się lokalizacje budynku mieszkalnego dla inwestora.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 60.000,00 PLN netto + podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi: 11.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 72.

2) wniesienie nie później niż do dnia 22 czerwca 2012 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Przykona w Banku Spółdzielczym Konin Oddział Turek Filia Przykona na numer rachunku 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Przykona.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A do dnia 22 czerwca 2012 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 27 czerwca 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Gmina Przykona zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl/przetargi .

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.