Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert 

w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 1 oraz:
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 152/18, położoną w mieście Koluszki w obrębie geodezyjnym 1, przy ul. Nasiennej o powierzchni 1,2269 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW Nr LD1B/00030338/0, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem oraz jednocześnie
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 152/13, położoną w mieście Koluszki w obrębie geodezyjnym 1, przy ul. Nasiennej o powierzchni 5,1065 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW Nr LD1B/00032900/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Przedmiotem przetargu jest łączna sprzedaż ww. nieruchomości. Organizator zastrzega dopuszczenie do przetargu wyłącznie ofert na obie wskazane działki łącznie.

Oferowane nieruchomości, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Gminy Koluszki i są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działka gruntu o nr 152/18 oraz 152/13 – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – położone są na terenie oznaczonym symbolem A19PU – tereny produkcyjne, składy i magazyny.

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 152/18 wynosi: 625.719,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi: 62.500,00 PLN 

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 152/13 wynosi: 2.604.315,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi: 260.000,00 PLN 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 69.

2. wniesienie nie później niż do dnia 10 czerwca 2014 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Koluszki w Banku PEKAO S.A. I O/Koluszki nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810. 

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Koluszki lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. 

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 12 czerwca 2014 roku do godz. 16.00. 

Ich otwarcie nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przedmiotowych nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl– w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl– in section “Tenders”.