Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 38/19, położoną w mieście Koluszki w obrębie geodezyjnym 2, przy ul. Nasiennej opowierzchni 3,1630 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XIX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Brzezinach, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW Nr LD1B/00031961/3, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Koluszki i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działka gruntu o nr 38/19

  • zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – położona jest na terenie oznaczonym symbolem 6PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. W ewidencji gruntów Gminy Koluszki sklasyfikowana jest jako grunty orne (RIVa, RIVb, RV) oraz nieużytki (N).

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości wynosi: 1.613.130,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Wadium wynosi: 160.000,00 PLN
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 69.

2) wniesienie nie później niż do dnia 5 marca 2014 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Koluszki w Banku PEKAO S.A. I O/Koluszki nr 31 1240 3161 1111 0010 0493 4810.

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Koluszki lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 7 marca 2014 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 12 marca 2014 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 11.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.