Przetarg łączny Podstrefa KutnoŁódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno oraz

nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek gruntu o nr 288/12, 271/5 i 819/1 obręb 3-Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Południowej o łącznej powierzchni 4,1440 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgi Wieczyste KW Nr LD1K/00038004/5, LD1K/00004235/6 I LD1K/00030372/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność miasta Kutno i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działki gruntu o nr 288/12,
819/1 i zachodnia część działki nr 271/5 – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – położone są na terenie oznaczonym symbolem 8P – tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów wraz z funkcją administracyjno – biurową. Pozostała część działki nr 271/5 znajduje się na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów i budynków m. Kutna sklasyfikowana jest jako grunty rolne i leśne (RViVI; LsV), a zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „P” – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, centrów logistycznych i obsługi transportu. W przypadku, gdy Oferentem będzie cudzoziemiec, nabycie oferowanej nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania przez niego zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do części gruntów nie objętych planem zagospodarowania przestrzennego i sklasyfikowanych jako grunty rolne i leśne.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 1.285.000,00 PLN + obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi: 150.000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 12.850,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 64.

wniesienie nie później niż do dnia 21 lipca 2011 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Kutnie nr 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Miasta Kutno lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości w części dotyczącej gruntów rolnych i leśnych.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 22 lipca 2011 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 27 lipca 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl/tenders.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.