Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3, obszar 5 oraz
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 829/4 obręb 3 Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Intermodalnej o powierzchni 3,9516 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00033228/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta Kutno i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Działka gruntu o nr 829/4 – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11P – tereny zabudowy przemysłowej z funkcją administracyjno-biurową z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości wynosi: 2.705.000,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Wadium wynosi: 500.000,00 PLN 

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 27.050,00 PLN. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1)wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od  8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: mBANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 65. 

2)wniesienie nie później niż do dnia 10 czerwca 2014 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Kutnie nr 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości – o ile obowiązujące przepisy tego wymagają.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 12 czerwca 2014 roku do godz. 16.00. 

Ich otwarcie nastąpi w dniu 16 czerwca 2014 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 14.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia. 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl– in section “Tenders”.