Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
-uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3 oraz
-nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka gruntu o nr 825/9 obręb 3 Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Wschodniej bez numeru, o powierzchni 1,6045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych – prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00048221/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.
Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości wynosi: 962.700,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Wadium wynosi: 96.270,00 PLN
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1)wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunkówprzetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz.8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: PKO BP S.A. I o/ Łódź nr 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 69.
2)wniesienie nie później niż do dnia 6 grudnia 2013 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Banku PKO BP S.A. I o/ Łódź58 1020 3352 0000 1102 0011 0445.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 10 grudnia 2013 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 11 grudnia 2013 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.