Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert

w przetargu łącznym mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno oraz
nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek gruntu o nr 295/25 i 295/26 obręb 3-Sklęczki, położoną w Kutnie przy ul. Żołnierskiej o łącznej powierzchni 4,5149 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00042191/3, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność miasta Kutno i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oferowane działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 7P – tereny zabudowy przemysłowej z funkcją administracyjno – biurową.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 2.200.000,00 PLN + obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi: 200.000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 22.000,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 64.
wniesienie nie później niż do dnia 9 września 2011 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Kutno w Banku BGŻ S.A. Oddział Operacyjny w Kutnie nr 11 2030 0045 1110 0000 0164 9780.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 9 września 2011 roku do godz. 16.00.

Ich otwarcie nastąpi w dniu 14 września 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania