Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert
w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

– uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 1, Obszar 4 oraz
– nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Łódź, Kompleks 1, Obszar 4 – w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Przemysłowej (powiat pabianicki, województwo łódzkie), obręb ewidencyjny K-18, składającą się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 84/4 o pow. 0,1512 ha, 85/4 o pow. 0,5443 ha oraz 86/4 o pow. 0,5653 ha, o łącznej powierzchni 1,2608 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach odpowiednio: LD1P/00047741/4, LD1P/00048304/6 oraz LD1P/00047746/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna i jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieograniczonej w czasie i miejscu nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości, składającej się z ww. działek wynosi: 2.168.576,00 PLN + podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.
Wadium wynosi: 216.857,60 PLN
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 71.
2) wpłacenie nie później niż do dnia 9 października 2015 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna w Banku PKO BP S.A. I o/Łódź nr 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek ŁSSE S.A.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 13 października 2015 roku do godz. 16.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 14 października 2015 roku o godz. 11.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.