Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz Kompleks 1 i 2 oraz

nabędzie niezabudowane nieruchomości położone na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Łowicz w Łowiczu w obrębie 6 Łowicka Wieś, przy ul. Ekonomicznej, składające się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 3865/3 o pow. 0,1567 ha, 3866/5 o pow. 0,2342 ha, 3867/3 o pow. 0,1801 ha, 3849/3 o pow. 0,0995 ha, 3850/5 o pow. 0,2173 ha, 3851/3 o pow. 0,5609 ha, 3882/1 o pow. 0,2983 ha, 3881/1 o pow. 0,6893 ha, 3880/1 o pow. 0,4097 ha, 3879/1 o pow. 0,3633 ha, 3878/1 o pow. 0,4088 ha, 3853/1 o pow. 0,8209 ha, 3852/1 o pow. 0,6188 ha, 3851/1 o pow. 1,3238 ha, 3850/3 o pow. 0,8336 ha, 3849/1 o pow. 0,4178 ha, 3848/1 o pow. 0,4184 ha, 3847/1 o pow. 0,2567 ha, 3846/1 o pow. 0,8530 ha, 3878/4 o pow. 0,2088 ha, 3879/4 o pow. 0,1829 ha, 3880/4 o pow. 0,2274 ha, 3881/4 o pow. 0,3680 ha, 3852/3 o pow. 0,3026 ha, 3853/3 o pow. 0,3954 ha, 3882/3 o pow. 0,1826 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 28485; 3866/8 o pow. 0,1807 ha, 3850/8 o pow. 0,2914 ha, 3850/6 o pow. 0,8607 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 15051; 3716/12 o pow. 0,0058 ha, 3716/13 o pow. 0,0107 ha, 3716/14 o pow. 0,0109 ha, 3716/15 o pow. 0,0126 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 30264, o łącznej powierzchni 12,4016 ha, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowane działki, będące przedmiotem przetargu, stanowią własność Gminy Miasto Łowicz i są wolne od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oferowane działki położone są na terenie oznaczonym symbolami: 6.37.P., 6.39.P., 6.46.P. i 6.48.P. – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Cena wywoławcza bruttonabywanych nieruchomości, składających się z ww. działek gruntu wynosi: 6.224.200,00 PLN – w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium wynosi: 350.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 64.

wniesienie nie później niż do dnia 6 kwietnia 2012 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasto Łowicz w Kredyt Banku S.A. o/ Skierniewice nr 81 1500 1689 1216 8005 0182 0000.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasto Łowicz lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 6 kwietnia 2012 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 11 kwietnia 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl– w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.