Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Pruszków oraz

nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, składającą się z działek gruntu o nr 49/4 i 49/5 położoną w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej, obręb geodezyjny nr 14o łącznej powierzchni 0,8944 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o nr odpowiednio: KW WA1P/00043816/3 i WA1P/00034455/8, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Miasta Pruszków i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIV/485/2002 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 25 kwietnia 2002 roku (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dn. 11.07.2002r. Nr 182 poz. 4097), nieruchomość wchodzi w skład jednostki bilansowej o symbolu – 7UP – tereny przeznaczone pod działalność usługowo – produkcyjną o wielofunkcyjnym przeznaczeniu usługowym, produkcyjnym, magazynowym i administracyjnym, tj. magazyny, spedycja, składy, handel ekspozycyjny, handel hurtowy, handel o powierzchni sprzedaży do 1900 m2, produkcja, stacje obsługi samochodów, biura, gastronomia, rzemiosło usługowe i produkcyjne, turystyka, obsługa techniczna miasta, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, warsztaty drobnej wytwórczości, obsługi technicznej komunikacji.

Cena wywoławcza nabywanej nieruchomości łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% wynosi: 1.722.000,00 PLN brutto.

Wadium wynosi: 172.200,00 PLN.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 17.220,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 72.

2) wniesienie nie później niż do dnia 23 grudnia 2011 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Pruszkowie w Banku BPH S.A. O/Pruszków na numer rachunku 21 1060 0076 0000 3310 0017 1837.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Miasta Pruszków.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A do dnia 23 grudnia 2011 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 28 grudnia 2011 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 11.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższąniż cena wywoławcza o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz Miasto Pruszków zastrzegają sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl/przetargi .

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl– in section tenders.