Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna90-349 Łódź,
ul. ks. Tymienieckiego 22/24tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona, Kompleks 1 oraz
  • nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Przykona, gmina Przykona, powiat turecki, województwo wielkopolskie, obręb ewidencyjny 0018, składającą się z działek gruntu o nr: 636 oraz 635/3 o łącznej powierzchni 2,3191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00041929/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

 

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Przykona i jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieokreślonej w czasie i nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość stanowi teren zabudowy związanej z działalnością gospodarczą i usług o charakterze nieuciążliwym bądź o uciążliwości zamykającej się w granicach własnej lokalizacji – oznaczona symbolem TAG. W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę tureckiego sklasyfikowana jest jako grunty orne (RVI).

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2014 poz. 518 z późń. zm./ minął 25 marca 2015 roku.

Cena wywoławcza netto nabywanej nieruchomości wynosi: 360.000,00 PLN + podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi: 60.000,00 PLN
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj.: 3.600,00 PLN

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
– wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A.
lub telefonicznie 42 275 50 69.

– wniesienie nie później niż do dnia 8 września 2015 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Przykona w Banku Spółdzielczym Konin Oddział Turek Filia Przykona nr 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Przykona lub gdy Uczestnik będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

 

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 11 września 2015 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 15 września 2015 roku o godz. 11.00.

 

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów  i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

 

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej nieruchomości o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl
w dziale „Przetargi” oraz na stronie internetowej Gminy Przykona www.przykona.pl .
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.