Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

– uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona oraz

– nabędzie prawo własności do niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu o nr 635/1, położoną w miejscowości Przykona, gmina Przykona, o powierzchni 0,6226 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KN1T/00041929/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Przykona i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nabywca obciąży nieruchomość bezterminową, nieodpłatną służebnością przesyłu dotyczącą sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, na rzecz Gminy Przykona, zgodnie z dyspozycją art. 3051 Kodeksu cywilnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ minął 4 grudnia 2012 r.

Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren aktywizacji gospodarczej.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 93.300 PLN (+ VAT w wysokości 23%)

Wadium wynosi: 17.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

– wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.

– wniesienie nie później niż do dnia 14 marca 2013 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Gminy Przykona na numer rachunku 75 8530 0000 1200 4964 2000 0002.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Przykona.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 14 marca 2013 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 18 marca 2013 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów
i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą od ceny wywoławczej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl– dział przetargi.The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.