Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
– uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 4 oraz
– nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sieradz, Kompleks 4, w Sieradzu, przy ul. Dworskiej (powiat sieradzki, województwo łódzkie), obręb ewidencyjny 23, składającą się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 98/2 o pow. 0,1803 ha, 99 o pow. 0,5042 ha, 100 o pow. 0,2601ha, 101 o pow. 0,2885 ha, 102 o pow. 0,3116 ha, 103 o pow. 0,2719 ha, 104 o pow. 0,3911 ha, 105 o pow. 0,6567 ha, 106 o pow. 0,3087 ha, 107 o pow. 0,3588 ha, 108 o pow. 0,3253 ha, 109 o pow. 0,3263 ha, 110 o pow. 0,6959 ha, 111/1 o pow. 0,6705 ha, 141/2 o pow. 0,0782 ha, 142/4 o pow. 0,1128 ha, 144/3 o pow. 0,2187 ha, 145/3 o pow. 0,0963 ha, 146/3 o pow. 0,0912 ha, 147/5 o pow. 0,1455 ha, 148/3 o pow. 0,0680 ha, 149/6 o pow. 0,0755 ha, 150/3 o pow. 0,0214 ha, 151/3 o pow. 0,0172 ha, 152/3 o pow. 0,0118 ha, 153/3 o pow. 0,0073 ha oraz 154/3 o pow. 0,0034 ha, o łącznej powierzchni 6,4972 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze SR1S/00057241/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasto Sieradz i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oferowana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 1P – teren zabudowy o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej jako przeznaczenie podstawowe wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami (np. administracyjnymi, socjalnymi, technicznymi itp.), w ramach którego dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych ustala się realizację programu inwestycji obejmującego co najmniej jedną z wymienionych funkcji oraz 1E – realizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy jako przeznaczenie podstawowe.
W ewidencji gruntów prowadzonej przez starostę sieradzkiego przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest w następujący sposób: działki o nr 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 i 98/2 – jako grunty orne klas RIVb, RV oraz RVI; działki o nr 111/1, 142/4, 144/3, 145/3, 146/3, 147/5, 148/3, 149/6, 150/3, 151/3, 152/3, 153/3 oraz 154/3 – jako grunty orne klasy RV oraz działka o nr 141/2 – jako droga (dr).
Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.782 z późn. zm.) minął 11 lipca 2015 roku.
Cena wywoławcza brutto nabywanej nieruchomości, składającej się z ww. działek wynosi: 3.160.608,00 PLN – w tym podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, tj.: 316.060,80 PLN
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 71.
2) wpłacenie nie później niż do dnia 9 listopada 2015 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto depozytowe Gminy Miasto Sieradz: Bank PKO BP S.A. o/Sieradz nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Gminy Miasto Sieradz.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium podlega oprocentowaniu pomniejszonemu o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Gminy Miasto Sieradz, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 13 listopada 2015 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 18 listopada 2015 roku o godz. 11.00.
Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą od ceny wywoławczej nieruchomości. 

W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej warunkowej umowy sprzedaży, które nastąpi nie wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sieradza pod adresem www.umsieradz.finn.pl oraz opublikowana została w dniu 14 września 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza.
The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.