Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:
uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Sieradz, Kompleks 5 oraz
nabędzie niezabudowaną nieruchomość oznaczoną jako działki gruntu o nr 122/1, 123/1, 124/1, 125/1 oraz 126/1, położoną w Sieradzu przy ulicy Dworskiej, obręb geodezyjny 23, o łącznej powierzchni 1,7479 ha, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr SR1S/00027544/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.
Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasto Sieradz
i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 857.556,00 PLN (w tym VAT w wysokości 23%)
Wadium wynosi: 85.755,60 PLN
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj.: 8.576,00 PLN.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na którym znajduje się ww. nieruchomość, przedmiotowy grunt posiada przeznaczenie 1 P – zabudowa o funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej jako przeznaczenie podstawowe wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budynkami oraz 3E – realizacja stacji transformatorowej 15/0,4 kV z możliwością modernizacji, rozbudowy i przebudowy jako przeznaczenie podstawowe.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.
2) wniesienie nie później niż do dnia 29 sierpnia 2012 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Gminy Miasto Sieradz na numer rachunku 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680prowadzone w PKO BP o/Sieradz.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Sieradz. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu
Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 29 sierpnia 2012 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 3 września 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).
Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Gmina Miasto Sieradz zastrzega sobie co następuje:
O miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie wcześniej niż przed upływem 7-u dni od dnia doręczenia zawiadomienia,
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
Właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – dział przetargi oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza..The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders