Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną niniejszym prostuje treść ogłoszenia o przetargu łącznym opublikowanym w Pulsie Biznesu dnia 23 stycznia 2012 roku w ten sposób, że ogłoszony przetarg ma na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Skierniewice, Kompleks 1 oraz

nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki gruntu o nr 126/72 oraz 126/74, położonej w Skierniewicach przy ul. Fabrycznej, o łącznej powierzchni 2,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach odpowiednio: KW Nr LD1H/00003593/3 oraz KW Nr LD1H/00027202/0 na której to nieruchomości będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi: 1.238.917,50 PLN brutto (w tym podatek VAT w wysokości 23%).

Wadium wynosi: 100.000,00 PLN.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Gminy Miasta Skierniewice.

Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders (English version).