Lodz Special Economic Zone Joint-Stock Co.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Skierniewice, Kompleks 1 oraz

nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną jako działki gruntu o nr 126/72 oraz 126/74, położoną w Skierniewicach przy ul. Fabrycznej, o łącznej powierzchni 2,5000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach – VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgi Wieczyste o numerach odpowiednio: KW Nr LD1H/00003593/3 oraz KW Nr LD1H/00027202/0 na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi użytkowanie wieczyste Gminy Miasta Skierniewice.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 1.238.917,50 PLN (w tym podatek VAT w wysokości 23%)

Wadium wynosi:100.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”(cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.

wniesienienie później niż do dnia 21 marca 2012 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Skierniewice na numer rachunku 42 1500 1689 1216 8004 0851 0000.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Skierniewice.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 21 marca 2012 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 27 marca 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów
i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą od ceny wywoławczej.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl– dział przetargi.

 

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.