Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Tomaszów Mazowiecki Kompleks 4 oraz

nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tomaszów Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Zawadzkiej nr 98, oznaczoną jako działka gruntu nr 263, obręb geodezyjny 2, o pow. 5,5488 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PT1T/00061694/5, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. Dla oferowanej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zatwierdzonej uchwałą Nr LI/445/09 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dn. 18 grudnia 2009 r., oferowana nieruchomość znajduje się w jednostkach urbanistycznych: I – MN, II – P/U, w ten sposób, że 95% nieruchomości znajduje się w terenach zabudowy przemysłowo-usługowej, natomiast 5% w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64 poz. 592 ze zmianami), prawo pierwokupu oferowanej nieruchomości, przysługuje w imieniu Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych.

Cena wywoławczaoferowanej nieruchomości wynosi: 1.970.400,00 PLN+ podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, tj. 19.704,00 PLN.

Cena uzyskana w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy przenoszącej własność.

Wadium wynosi: 400.000,00 PLN

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT).Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (42) 275 50 60, 275 50 65.

wniesienie nie później niż do dnia 7 maja 2012 roku wadium w pieniądzu (PLN) w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego w Banku PEKAO S.A. I O/ Tomaszów Mazowiecki nr konta NRB 38124031451111000027788231.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 8 maja 2012 roku do godz. 16.00.
Ich otwarcie nastąpi w dniu 14 maja 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2544).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.