Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

 

 

 

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną ogłasza przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Turek, Kompleks 1 oraz
  • nabędzie prawo własności do niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki gruntu o nr 769/7, 769/8, 769/9, 783/23 i 783/25, położoną w Turku w rejonie ulicy Korytkowskiej, o powierzchni łącznej 4,1191 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KN1T/00041476/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

 

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Gminy Miasta Turek i nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości wynosi: 2.142.700,00 PLN (+ VAT w wysokości 23%)

Wadium wynosi: 250.000,00 PLN

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej tj.: 21.430,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

1) wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację istotnych warunków przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie oprócz sobót i niedziel w godz. od 8.00 do 16.00, po dokonaniu zapłaty ceny na konto ŁSSE S.A.: BRE BANK97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, 275 50 64.

 

2) wniesienie nie później niż do dnia 12 grudnia 2012 roku wadium w pieniądzu w wyżej określonej wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Turku na numer rachunku 68 1090 1229 0000 0000 2201 3982.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy nabycia nieruchomości od Gminy Miasta Turek.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 12 grudnia 2012 roku do godz. 16.00. Ich otwarcie nastąpi w dniu 17 grudnia 2012 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 12.00.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”
i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów
i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2544 z późn. zm.).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o równowartość co najmniej jednego postąpienia.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – dział przetargi.The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section tenders.