Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do składania ofert w przetargu łącznym mającym na celu

wyłonienie przedsiębiorcy, który:

1) uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 12 oraz

2) nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Łodzi przy ul. Stokowskiej (województwo łódzkie), obręb W-8, oznaczoną jako działka gruntu o nr ewid. 239 o powierzchni 0,3052 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00120710/1, z czego na terenie o powierzchni 0,2990 ha, objętym statusem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będzie prowadził działalność gospodarczą objętą zezwoleniem.

Oferowana nieruchomość, będąca przedmiotem przetargu, stanowi własność Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi i jest wolna od zobowiązań na rzecz osób trzecich. Oferowana nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym w postaci nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu, ustanowionej na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XCIX/1826/10 z dnia 27 października 2010 roku, oferowana nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe; w strefie zespołów miejskich. W ewidencji gruntów prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi przedmiotowa nieruchomość sklasyfikowana jest jako Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosi: 640.920,00 PLN + podatek zgodnie z obowiązującą w dniu sprzedaży stawką VAT.

Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej netto, tj.: 64.092,00 PLN.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1) wykupienie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” (cena: 20.000 zł + 23% VAT). Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu można nabyć w siedzibie ŁSSE S.A. codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. od 8.00 do 16.00, po uiszczeniu wpłaty w wyżej określonej wysokości na konto ŁSSE S.A.: mBank nr 97 1140 1108 0000 2030 2200 1001. Szczegółowe informacje na temat przetargu i treści Specyfikacji udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie 42 275 50 69.

2) wpłacenie nie później niż do dnia 6 lipca 2016 roku wadium (w pieniądzu) przelewem na rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w PKO BP S.A. I o/ Łódź nr rachunku: 58 1020 3352 0000 1102 0011 0445. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na ww. rachunek Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi.

Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży i nabycia nieruchomości od Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi, w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu lub gdy Oferent będący cudzoziemcem nie uzyska zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości.

Oferty należy składać w siedzibie ŁSSE S.A. do dnia 8 lipca 2016 roku do godz. 10.30.

Komisja przetargowa na posiedzeniu w siedzibie ŁSSE S.A. w dniu 8 lipca 2016 roku o godz. 11.00 dokona otwarcia ofert.

Oferty podlegają ocenie w oparciu o kryteria określone w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2073).

Przetarg wygra Oferent, którego oferta otrzyma największą ilość punktów, nie mniej jednak niż 50 % wszystkich możliwych do uzyskania punktów oraz zaoferuje cenę nie niższą niż cena wywoławcza nieruchomości.

Po rozstrzygnięciu przetargu sprzedający powiadomi pisemnie nabywcę o miejscu i terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcie ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich Oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Treść niniejszego ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej ŁSSE S.A.: www.sse.lodz.pl – w dziale „Przetargi”.

The content of this advertisement in English is available on Lodz SEZ Joint Stock Co. website: www.sse.lodz.pl – in section “Tenders”.