Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:

na wykonanie kompleksowego wyposażenia terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w Gminie Zgierz w infrastrukturę techniczną i usunięcia kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN 15kV z tego terenu, obejmującego:

Zadanie I: usunięcie z zagospodarowywanego terenu ŁSSE kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej 15kV i wybudowanie kablowej sieci energetycznej ją zastępującej.

Zadanie II: wybudowanie oświetlenia układu drogowego na terenie inwestycyjnym ŁSSE wraz z linią kablową je zasilającą w energię elektryczną.

Zadanie III: wybudowanie linii kablowej 0,4 kV zasilającej w energię elektryczną zaprojektowaną przepompownię ścieków sanitarnych przy terenie inwestycyjnym ŁSSE

Zadanie I i II – realizowane przy wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Zadanie III – finansowane ze środków własnych Zamawiającego

Wymagany okres realizacji zamówienia:

– rozpoczęcie: od dnia 07.04.2014 r.

– zakończenie: najpóźniej do dnia 30.05.2014 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena: 85%

– gwarancja: 15%

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników są zamieszczone na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi najpóźniej do dnia 19.03.2014 r. do godz. 10³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2014 r. o godz. 11ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – sala konferencyjna K2

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., pokój 1.15 lub telefonicznie  (42) 275-50-65; (42) 275-50-63