Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na :

pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu przy realizacji robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 składających się
z dwóch zadań:

Zadanie I :

„Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych i układu drogowego wraz
z odwodnieniem i oświetleniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15kV z tego terenu”, realizowanych przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Zadanie II :

„Usuniecie kolizji istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe
z terenu nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25 z budowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną dla obsługi terenu inwestycyjnego ŁSSE” realizowane bez wsparcia finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Okres realizacji zamówienia :

rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy

zakończenie: z dniem uzyskania zgody organu na użytkowanie zrealizowanych obiektów

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

– cena : 100%

Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników są zamieszczone na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ( sekretariat ) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi najpóźniej do dnia 12.12.2013r. do godz. 1330.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2013r. o godz. 1400 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.(sala konferencyjna K2)

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie ( 42 ) 275-50- 63; (42) 275-50-65.