Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54, fax. (0-42) 676 27 55

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 101/3 (KW nr LD1P/00051282/9), 102/3 (KW nr LD1P/00051283/6), 103/3 (KW nr LD1P/00051284/3), 104/1 (KW nr LD1P/00019593/6), 105/3 i 105/7 (KW nr LD1P/00019603/0) oraz 106/1 (KW nr LD1P/00019392/7), o łącznej powierzchni 1,0868 ha, położonych w Konstantynowie Łódzkim, obręb K-18. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem P-U, dla którego podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa produkcyjna, składowa i magazynowa oraz usługi.

Właścicielem sprzedawanej nieruchomości jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.847.560,00 zł netto (jeden milion osiemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki 23% w kwocie 424.938,80 zł.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej nieruchomości, tj. 18.476,00 (osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) złotych (z zaokrągleniem do pełniej dziesiątki).

Przetarg (licytacja ustna) odbędzie się w dniu 12 grudnia 2013 r. w siedzibie ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24, w Sali Konferencyjnej na parterze, przy recepcji o godzinie 12:00. Udział w przetargu warunkowany jest wpłatą najpóźniej do dnia 9 grudnia 2013 roku wadium w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

UWAGA!Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, zawierająca m.in. pozostałe warunki przystąpienia do przetargu, w tym numer konta, na które należy wpłacić wadium i cenę, wysokość minimalnego postąpienia w licytacji oraz opis postępowania przetargowego, zamieszczona jest na stronie internetowej www.sse.lodz.pl w dziale PRZETARGI.

Szczegółowych informacji o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu udziela Departament Obsługi Inwestora ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. Ks. Tymienieckiego 22/24, tel. 042 275-50-73 lub 042 275-50-61.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub zawarcia umowy sprzedaży, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w jej interesie, czego nie można było wcześniej przewidzieć. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.A. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.