Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonanie robót budowlanych związanych z uzbrojeniem w infrastrukturę techniczną terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 składających się na dwa zadania pn. :
Zadanie I :
„Budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnych, kanalizacji deszczowych i układu drogowegowraz z odwodnieniem i oświetleniem” w ramach projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15kV z tego terenu”, realizowanego przy wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.
Zadanie II :
„Usuniecie kolizji istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przy ul. Stokowskiej 21/25 z budowaną infrastrukturą wodno-kanalizacyjną dla obsługi terenu inwestycyjnego ŁSSE” realizowanego bez wsparcia finansowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego :

Wymagany okres realizacji zamówienia:
najpóźniej do 30.05.2014r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena : 85%
– gwarancja : 15%

Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników są zamieszczone na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ( sekretariat ) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi najpóźniej do dnia 15.11.2013r. do godz. 9³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2013r. o godz. 10ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie ( 42 ) 275-50-63 , ( 42 ) 275-50-65

DO POBRANIA

Załączniki
Sprostowanie 1, wyjaśnienia