Przetarg na wykonanie wycinki drzew

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:wykonanie wycinki samosiewów drzew i krzewów w wieku do lat 5-ciu na terenie „Kompleksu 1” ŁSSE w Konstantynowie Łódzkim.

Wymagany okres realizacji zamówienia :

– rozpoczęcie : do dnia 12.04.2010r.

– zakończenie : do dnia 26.04.2010r.

Zamówienie obejmuje ścięcie wszystkich drzew i krzewów w wieku do 5-ciu lat bez usuwania ich karpin rosnących na obszarze o pow. około 10,70 ha na gruntach ornych oraz rozdrobienie gałęzi i pni rębakiem i z ich rozścieleniem w terenie.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

– cena : 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ( sekretariat ) najpóźniej do dnia 29.03.2010 r. do godz. 11³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2010r. o godz. 12ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. Nr 4 lub telefonicznie ( 0-42 ) 275-50-63.

Wyjaśnienie Zamawiającego na zapytania Oferenta (23.03.2010)

Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie Oferenta z dnia 22.03.2010r. dotyczące Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający informuje o otrzymaniu w dniu 22.03.2010r. od jednego z oferentów następujących zapytań dotyczących treści Istotnych Warunków Zamówienia :

1. W jaki sposób wykonawca będzie wiedział, które z drzew mają poniżej 5 lat i są do usunięcia ? Czy Zamawiający dokona oznaczenia przewidzianych do usunięcia drzew i krzewów ?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji zadania innych osób niż wykazane w załączonym do oferty wykazie ( zał.3 ) ?

3. Czy wykazani w zał.3 pracownicy musza być zatrudnieni na chwilę obecną na umowę o pracę czy Zamawiającemu chodzi o formę zatrudnienia wymaganą przy wykonywaniu zamówienia ?

4. W związku z pkt. IX.3 czy Zamawiający dopuszcza także inne niż f-ra VAT formy rozliczeń ?

i udziela na nie następujących wyjaśnień :

Ad. 1

Zamawiający nie dokona oznaczenia w terenie drzew i krzewów w wieku do lat 5-ciu objętych wycinką.

To wykonawca zobowiązany jest dysponować kadrą o odpowiednich kwalifikacjach niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia, zatem winien sam wyselekcjonować w we wskazanym przez Zamawiającego w IWZ terenie drzewa i krzewy w wieku do 5-ciu lat podlegające wycince ( patrz treść składanego przez Oferentów oświadczenia warunkującego dopuszczenie do udziału w postępowaniu ).

Zamawiający przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za szkody i ich skutki prawne wywołane naruszeniem powyższego postanowienia ( zapis § 1. ust. 3 załącznika Nr 4 IWZ – projekt umowy ).

Ad. 2

Zgodnie z zapisem poz. IV ust.4 IWZ Zamawiający wymaga aby osobami przewidzianymi do kierowania zamawianymi robotami byli wyłącznie pracownicy Wykonawcy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę i wykazani w wypełnionym przez Oferenta druku – załączniku Nr 3 IWZ.

Ad. 3

Osoby przewidziane do kierowania zamawianymi robotami muszą być pracownikami zatrudnionymi przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę na chwilę obecną tj. najpóźniej przed dniem 29.03.2010r. wyznaczonym przez Zamawiającego na składanie ofert.

Ad. 4

Zamawiający wymaga aby Wykonawca był uprawniony do występowania w obrocie prawnym i na potwierdzenie tego wymogu przedłożył Zamawiającemu odpis z aktualnego i właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stwierdzające status prawny Oferenta, miejsce rejestracji oraz zakres prowadzonej działalności.

Zamawiający dopuszcza również rozliczenie wykonanego zamówienia w formie wystawienia przez Wykonawcę rachunku.

ZAŁĄCZNIKI
zalaczniki_przetarg.zip