Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 wykonanie wycinki samosiewów drzew i krzewów w wieku do lat 10-ciu rosnących na terenie inwestycyjnym ŁSSE położonym w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 na działce o nr ewid. 5/2 obrębu W-8 m. Łodzi

Istotne warunki  zamówienia zamieszczono na stronie internetowej :  www.sse.lodz.pl

Wymagany okres realizacji zamówienia:

– rozpoczęcie  :    do dnia 14.02.2011r.

– zakończenie   :  do dnia  31.03.2011r.

Zamówienie obejmuje ścięcie wszystkich drzew i krzewów  w wieku do 10-ciu lat bez  usuwania  ich  karpin  rosnących na obszarze o powierzchni 13,1428 ha oraz rozdrobienie gałęzi i pni rębakiem i  z ich rozścieleniem w terenie.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

– cena  : 100%

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.              ( sekretariat )  najpóźniej do dnia 3.02.2011r. do godz. 11³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.02.2010r. o godz. 12ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. Nr 4 lub telefonicznie ( 0-42 ) 275-50-63

 

Pobierz załącznik: