Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na :

wykonywanie w okresie 2 lat robót budowlanych przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę, który na wezwanie Zamawiającego realizował będzie prace wykończeniowe powierzchni biurowych w budynkach „C” i „F”, przeznaczonych do wynajęcia w zespole budynków pofabrycznych, zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w procentach:

1.Wskaźniki cenotwórcze – 70 %
2.Długość okresu udzielonej gwarancji na wykonywane roboty objęzamówieniem – 30 %
Istotne warunki zamówienia wraz z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczono na stronie internetowej : www.sse.lodz.pl/przetargi.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ( sekretariat ) najpóźniej do dnia 6 listopada do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 listopada o godz. 11.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie pod numerem 42 275 50 60.