1065
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy budowy kablowej linii energetycznej wraz
z rozgałęźnikiem kablowym i murem oporowym zastępującej kolizyjny
z zagospodarowywanym terenem inwestycyjnym Kompleksu 1 ŁSSE
w Konstantynowie Łódzkim odcinek napowietrznej linii SN 15kV

Wymagany okres realizacji zamówienia:

rozpoczęcie: najpóźniej   od dnia 31.05.2013 r.
zakończenie: najpóźniej   do dnia 31.07.2013 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena: 85%
gwarancja: 15%

Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem dokumentów znaleźć można w załącznikach.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.(sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi najpóźniej do dnia 17.05.2013 r. do godz. 9³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.05.2013 r. o godz. 10ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie (42) 275-50-63, (42) 275-50-65