1133
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg na: 

wyłonienie Wykonawcy budowy wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z systemem zagospodarowania wód deszczowych i układu drogowego w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w miejscowości Lućmierz  w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN-15kV z tego terenu”.

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

Wymagany okres realizacji zamówienia:

– rozpoczęcie robót najpóźniej 10 dni od dnia podpisania umowy.
– zakończenie robót z uzyskaniem zgody na użytkowanie: do dnia 30.04.2013 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

– cena: 85%
– gwarancja: 15%

Istotne warunki tego zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników są zamieszczone na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi najpóźniej do dnia 30.08.2013 r. do godz. 9³º. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2013 r. o godz. 10ºº w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. – sala konferencyjna K2

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pokój 1.15 lub telefonicznie (42) 275-50-65