Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowych doprowadzenia do terenu inwestycyjnego objętego Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, położonego w miejscowości Bukowiec w gminie Brójce, infrastruktury technicznej oraz usunięcia z niego kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN 15kV.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena: 100%
Pożądany okres realizacji zamówienia:
– rozpoczęcie prac projektowych: bezpośrednio po zawarciu umowy nie później niż od dnia 4.05.2015 r.
– zakończenie wszystkich prac projektowych wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji pozwoleń na budowę: najpóźniej do dnia 15.12.2015 r.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczone zostaną na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl 19.03.2015 r.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi do dnia 14.04.2015 r. do godz. 11³º.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2015 r. o godz. 12ºº w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.- pok.1.14 i 1.15 lub telefonicznie (42) 275-50-63, (42) 275-50-65.