Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź
Ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie przyłącza i zewnętrznych instalacji wodociągowych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE
w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24
Wymagany okres realizacji zamówienia :
– rozpoczęcie: najpóźniej od dnia 03.10.2011 r.
– zakończenie: do dnia 30.11.2011 r.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
– cena: 100%
Istotne Warunki Zamówienia z kompletem załączników zamieszczone są na stronie internetowej ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) najpóźniej do godz. 12oo dnia 26.09.2011 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2011 r. o godz. 123° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. nr 4 lub telefonicznie (42) 275-50-63
lub (42) 275-50-65.

 

Załączniki: