Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24
tel. (42) 676 27 53, 676 27 54, fax (42) 676 27 55

Ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie Analizy ekonomicznej optymalnego sposobu dostarczenia powierzchni produkcyjno-magazynowej na wynajem w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Szczegółowa informacja o przedmiocie zamówienia oraz warunkach udziału w postępowaniu wraz ze wzorem formularza Oferty oraz kompletem załączników jest dostępna na stronie internetowej  ŁSSE S.A. – www.sse.lodz.pl w dziale „Przetargi ogłoszone”.

Termin i miejsce składania Ofert: 
Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2016 roku do godz. 11.00. Oferty należy składać w sekretariacie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Łodzi przy  ul. ks. bp Tymienieckiego 22/24.

Do postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Informacje dotyczące przetargu udzielane są telefonicznie  (42) 275 50 61 lub (42) 275 50 72.

Załączniki:

IWZ
Wyjaśnienie treści IWZ – 11.02.2016
Wyjaśnienie treści IWZ – 04.02.2016
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 2 – Wykaz doświadczenia
Załącznik 3 – Wykaz referencji
Załącznik 4 – Umowa
Załącznik 5 – Oferta terenów